Dodací a platební podmínky

 1. ÚVODNÍ  ÚSTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti HENRY SCHEIN s.r.o. (dále rovněž „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi společností HENRY SCHEIN s.r.o.; se sídlem Palackého třída 163, 612 00 Brno; IČ: 28433092; DIČ: CZ28433092; OR: společnost HENRY SCHEIN s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. C 61588 (dále rovněž „Dodavatel“) a fyzickými či právnickými osobami, které jsou v závazkovém či obdobném vztahu k Dodavateli v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb, dlužníka, či osoby činící úkony směřující k vytvoření závazkového vztahu s Dodavatelem (dále rovněž „Odběratel“), při jejich podnikatelské činnosti.
  2.   Podmínky se stávají součástí každé smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li smlouva výslovně jinak.
 2. PLATNOST A ÚČINNOST
  1. Tyto dodací Podmínky jsou platné a účinné pro všechny smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi Dodavatelem a Odběratelem bez ohledu na druh zboží, služeb, výrobků, dodávaných (dále rovněž souhrnně jako „produkty“ či „zboží“) Dodavatelem Odběrateli v rámci příslušného vztahu. Dodavatel dodává produkty dle položek uvedených v katalogu Dodavatele s uvedením nabídky a cen produktů (dále rovněž „Katalog“), jenž je rozesílán zákazníkům Dodavatele, jakož i další produkty uveřejněné v internetovém obchodě na webové adrese www.hs-online.cz. Informace uvedené v tomto Katalogu nejsou závazné, platí aktuální informace výrobce příslušného produktu. Produkty, jejichž výroba či dodávky byly ukončeny, dodává Dodavatel pouze do vyprodání zásob.
 3. OBJEDNÁVKA
  1. Objednávkou je dostatečně určitý projev vůle Odběratele o koupi či odběr produktu Dodavatele učiněný Odběratelem v jakékoli formě, zejména telefonicky, e-mailem, elektronicky nebo písemně. Objednávka Odběratele je závazným právním jednáním. Dodavatel není povinen objednávku akceptovat. Dodavatel je oprávněn akceptovat objednávku zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
  2. Potvrzení (akceptace) objednávky je projev vůle Dodavatele být objednávkou vázán. Jednotlivá smlouva (kupní, o dodávce produktů či obdobná smlouva) je uzavřena doručením potvrzení objednávky Dodavatelem Odběrateli.
 4. CENY
  1. Všechny udávané ceny jsou platné v době tisku Katalogu. Ceny se udávají v Kč s DPH platnou v době vydání Katalogu. Dodavatel si vyhrazuje právo určení tiskových chyb nebo změny cen či sazby DPH. Vydáním nového Katalogu, resp. ceníku na výše uvedené webové adrese Dodavatele, se stávají všechny předchozí Katalogy, nabídky nebo ceníky neplatné a pozbývají účinnosti. Dodavatel o změnách cen informuje Odběratele během platnosti Katalogu zpravidla před dodáním zboží, nejpozději však na faktuře. U zboží, které není v době objednávky skladem,  může dojít ke změně katalogové ceny. Odběratel má právo z důvodu změny ceny odstoupit od smlouvy, odstoupení však musí učinit ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy se o změně ceny dozvěděl, jinak právo na odstoupení od smlouvy ztrácí. Ceny nezahrnují náklady na dopravu či balení zboží (produktů).
  2. Při jednorázové objednávce vyšší než 2000,- Kč bez DPH Dodavatel neúčtuje Odběrateli dopravné či balné. U objednávek nižší hodnoty má Dodavatel právo účtovat manipulační poplatek.
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Není-li dále uvedeno jinak, odpovídá Dodavatel za vady plnění dle platných a účinných právních předpisů. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti produktu na jeho obalu nebo v reklamě má účinky záruky za jakost a platí v uvedeném rozsahu pouze v případě, že ze strany Odběratele nedošlo k neodbornému nebo nešetrnému zacházení se zbožím, nedodržením doporučených pracovních postupů, použití nebo skladování zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickému poškození nebo opotřebení způsobenými Odběratelem. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží v případě vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci. Zboží, které má materiálovou či výrobní vadu, nahradí Dodavatel Odběrateli za zboží bez závad.
  2. Odběratel je povinen zjištěné výrobní a materiálové vady dodaného zboží oznámit Dodavateli bezprostředně po dodání nebo neprodleně poté, kdy Odběratel vady zjistit měl a mohl. V případě doručení zjevně poškozené zásilky má Odběratel právo tuto zásilku nepřijmout, v tomto případě ihned sepíše o této skutečnosti protokol s přepravcem, resp. osobou předávající zboží. V případě pozdějšího zjištění, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, oznámí tuto skutečnost Odběratel reklamačnímu oddělení Dodavatele. Neoznámí-li Odběratel zjevné vady množství, jakosti nebo provedení zboží ve lhůtě dle tohoto článku, má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v množství sjednaném ve smlouvě.
  3. Při neúspěšném pokusu o nápravu nebo o zaslání další zásilky může Odběratel zvolit mezi snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy. Svou volbou je Odběratel nadále vázán a není oprávněn tuto následně měnit bez souhlasu Dodavatele.
 6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  1. Odběratel má právo vrátit zboží do 10 pracovních dnů od jeho dodání. Po uplynutí lhůty dle věty předchozí nárok Odběratele na vrácení zboží zaniká. Podmínkou možnosti vrácení je nepoužité zboží v originálním nepoškozeném obalu bez popisků a polepení či jakýchkoli jiných zásahů do zboží včetně jeho balení, v opačném případě není nárok Odběratele na vrácení zboží dán. Odběratel vždy udá též důvod vrácení a přiloží reklamační protokol s dalšími podstatnými informacemi.
  2. V případě vrácení zboží se specifickými nároky na přepravní teplotu – termolabilní látky – musí Odběratel po celou dobu skladování takového zboží zajistit konstantní teplotní podmínky nutné pro daný typ zboží v termoboxu, před předáním zboží k vrácení přepravci takovouto zásilku zřetelně označit, tuto informaci řádně uvést do reklamačního protokolu a informovat přepravce o nutnosti zpětného transportu dotčeného zboží v termoboxu za konstantních teplotních podmínek. Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek Odběratelem je Dodavatel oprávněn nepřijmout vrácené zboží nazpět a Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli za toto zboží kupní cenu v plné výši.
 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Odběratel se zavazuje řádně a včas uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH.
  2. Úhrada objednaného zboží nebo služeb je realizována platbou v hotovosti v souladu s příslušnými právními předpisy o omezení plateb v hotovosti, nebo bankovním převodem na základě faktury. V případě platby bankovním převodem se za den zaplacení považuje den, kdy byla odpovídající finanční částka v plné výši připsána na bankovní účet Dodavatele.
  3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je splatnost faktur stanovena na dobu 15 dnů od data jejich vystavení.
  4. V případě, že Odběratel neuhradí splatnou kupní cenu či jakoukoli její část nebo jakékoli platby v souvislosti se smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, řádně a včas, není Dodavatel povinen plnit své závazky dle příslušné smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Odběratelem, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, případně je Dodavatel oprávněn veškerá plnění pozastavit, a v tomto případě není Dodavatel v prodlení s dodáním produktů či jakýmikoli závazky resultujícími pro něj z příslušné smlouvy. Dodavatel má také právo požadovat zaplacení úroku z prodlení dle právních předpisů České republiky z neuhrazené části ceny.
 8. SOFTWARE
  1. Pokud Dodavatel dodá spolu s produkty software, je Odběrateli i Odběratelem autorizované obsluze přiznáno časově neomezené, nikoliv výlučné a nepřenosné právo tento software s produkty, se kterými bylo dodáno, v nezměněné formě a pro účely udané v popisu produktu používat.
  2. Software a k němu příslušná dokumentace se nesmí předávat třetí osobě, s výjimkou obsluhy autorizované Odběratelem. Odběratel nesmí software kopírovat, obměňovat, překládat ani odstraňovat jeho součásti či do něj jinak zasahovat a je povinen zajistit dodržování této povinnosti i Odběratelem autorizovanou obsluhou, v opačném případě odpovídá za škodu v plném rozsahu.
  3. Poplatek za užívání software dodávaného s produkty, pokud není dohodnuto jinak, je součástí prodejní ceny. Zvýšení výkonnosti produktů dodaných Odběrateli prostřednictvím vylepšení (upgrade) software provádí Dodavatel za úplatu dle platného ceníku.
 9. VYŠŠÍ MOC
  1. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo možnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci.
  2. Dodavatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky.
 10. DALŠÍ USTANOVENÍ
  1. Povinností Odběratele je podepsat dodací list či jiný předávací dokument potvrzující předání zboží (dále jen "dodací list") osobně, resp. statutárním orgánem (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), prostřednictvím pověřeného zaměstnance nebo prostřednictvím jiné k tomuto pověřené osoby, a to s čitelným uvedením jména přebírající osoby a funkce. Podpisem dodacího listu Odběratelem či jím pověřenou osobou se má za to, že zboží bylo dodáno v souladu s objednávkou, na zboží v době předání nevázly zjevné vady a bylo dodáno v objednaném množství. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH. Odběratel je oprávněn v rámci dohodnutých platebních podmínek se zbožím nakládat dle svých obchodních zvyklostí i před zaplacením kupní ceny.
  2. Odmítnutí podepsání dodacího listu bez vážného důvodu (jímž může být pouze dodání jiného zboží v rozporu s objednávkou či dodání zboží se zjevnými vadami), či opomenutí této povinnosti Odběratelem má důsledky, jako by byl dodací list Odběratelem podepsán okamžikem, kdy tuto skutečnost na dodacím listu vyznačí osoba, která zboží Odběrateli předávala, případně Dodavatel. V případě dodání objednaného zboží v menším, než objednaném množství, Odběratel přijme takto dodané zboží, podepíše dodací list a uvede na něm tuto skutečnost. Dodavatel následně dle svých provozních možností bez zbytečného odkladu dodá Odběrateli nedodané množství zboží.
  3. Přebírá-li za Odběratele zboží jiná osoba, než osobně Odběratel nebo statutární orgán Odběratele (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), děje-li se tak ve sjednaném termínu a místě dodání zboží a dotčená osoba se osobě předávající zboží prezentuje jako osoba oprávněná zboží za Odběratele převzít, je Dodavatel v dobré víře a má se za to, že taková osoba je vždy oprávněna zboží za Odběratele převzít a její jednání Odběratele zavazuje.
  4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se zbožím v souladu se smlouvou a Odběratel zboží nepřevezme. V případech, kdy Odběratel má převzít zboží od jiné osoby, než je Dodavatel, nebo kdy Dodavatel je povinen předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu Odběrateli anebo smlouva zahrnuje povinnost Dodavatele odeslat zboží, avšak Dodavatel není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na Odběratele v souladu s § 2122, § 2123 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
  5. Individuální ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být v písemné formě.
  6. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
  7. Veškeré vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem, které nejsou těmito Podmínkami a/nebo příslušnou smlouvou mezi Dodavatelem a Odběratelem upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
 11. RŮZNÉ
  1. Přetisk Katalogu i jeho výňatků včetně těchto Podmínek není bez souhlasu Dodavatele povolen. Chyby, změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
  2. Stejné účinky jako doručení jakéhokoli písemného právního úkonu Dodavatelem Odběrateli má odmítnutí Odběratele písemný úkon převzít. V případě, že písemné podání nebude převzato Odběratelem, se za doručení písemného podání považuje uplynutí třetího (3.) dne po odeslání podání Odběrateli, byla-li zásilka odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb.
  3. Odběratel není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek a/nebo jakýchkoli jiných nároků ze smluv, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, vůči Dodavateli, ani k postoupení takových pohledávek na třetí osoby či k uplatnění zadržovacího práva na jakékoli podklady nebo předměty mu předané či svěřené Dodavatelem.
  4. Vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým hmotným právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany sjednávají, že pro veškeré spory vzniklé mezi nimi je založena pravomoc soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Dodavatele.